Zarządzanie

Manager vs Lider. Czy każdy manager jest jednocześnie liderem?

Manager vs Lider. Czy każdy manager jest jednocześnie liderem?

W świecie biznesu często spotykamy się z różnymi terminami określającymi role w organizacji. Dwa z tych terminów, lider i menedżer, są szczególnie istotne i czasami używane zamiennie, mimo że odnoszą się do różnych aspektów kierowania zespołem.
Niniejszy tekst ma na celu przybliżenie tych ról, zdefiniowanie ich oraz wyjaśnienie różnic między nimi. Przyjrzymy się również temu, jakie cechy są wspólne dla dobrych liderów i dobrych menedżerów. W trakcie szkoleń managerskich zastanawiamy się nad tymi aspektami. Nazwy używane często zamiennie, nie oznaczają jednak tego samego. Sprawdzimy zatem, kim jest manager, a kim lider. Czy możliwe jest pełnienie roli menedżera nie będąc liderem.

W ramach prowadzonych przez nas rekrutacji na stanowiska managerskie często kompetencje managerskie i liderskie są jednym z kluczowych wymagań. Jest to z jednej strony oczywiste, a z drugiej w cale nie takie jednoznaczne, że kompetencje liderskie idą w ślad za managerskimi i odwrotnie.

Kim jest lider?

Lider to osoba, która kieruje grupą lub organizacją, wywierając na nich wpływ i motywując do osiągania wspólnych celów. Liderstwo obejmuje zdolność do wyznaczania kierunku, inspiracji oraz koordynacji działań grupy.Przywództwo w zarządzaniu to zdolność do wpływania na zachowania pracowników w celu realizacji określonych celów. Opiera się ono przede wszystkim na autorytecie danej osoby, a także władzy, którą inni dobrowolnie akceptują.
Kluczowymi aspektem wyróżniającym lidera od np. managera jest to, że zwolennicy podążają dobrowolnie za liderem. 

A kim jest menedżer?

Menedżer (z ang. manager) to osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – obszar planowania i podejmowania decyzji, organizowania pracy, motywowania i kontroli.

Jakie są różnice między liderem a managerem?

Wizja i cele

Liderzy skupiają się na tworzeniu wizji, wyznaczaniu kierunku i inspiracji dla innych do działania. Liderzy mają zdolność do wyobrażenia sobie przyszłości i motywowania innych do wspólnego dążenia do tej wizji.
Menedżerowie natomiast koncentrują się na realizacji ustalonych celów i zadań, zarządzaniu procesami i zasobami w celu osiągnięcia tych celów.

Styl zarządzania

Liderstwo opiera się na wpływie i motywacji. Lider wywiera wpływ na swoich podwładnych, zachęcając ich do dobrowolnego podążania za sobą.
Menedżerowie opierają się na autorytecie nadanej sobie pozycji i formalnej strukturze organizacyjnej, stosując kontrolę i nadzór, aby osiągnąć cele organizacji.

Podejście do zmian

Liderzy są zwykle bardziej otwarci na zmiany i innowacje, poszukują nowych możliwości i sposobów na poprawę.
Menedżerowie często skupiają się na utrzymaniu stabilności i efektywności. Robią to implementując standardowe procedury i zapewniając, że zadania są wykonywane zgodnie z planem.

Budowanie relacji

Lider buduje głębsze relacje z członkami zespołu, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, często pracując na rzecz rozwoju indywidualnego i grupowego. Menedżerowie mogą skupiać się bardziej na relacjach profesjonalnych, koncentrując się na zadaniach i wynikach.

Podejmowanie decyzji

Liderzy często podejmują decyzje oparte na intuicji, wartościach i długoterminowej wizji. Menedżerowie zazwyczaj opierają swoje decyzje na analizie, faktach i krótkoterminowych celach.

Innowacyjność vs. utrzymanie

Liderzy są postrzegani jako pionierzy, dążący do innowacji i przekraczania granic. Menedżerowie natomiast są często postrzegani jako ci, którzy utrzymują i optymalizują bieżące operacje.

Cechy dobrego lidera a dobrego managera

Cechy dobrego lideraCechy dobrego menedżera
Wizja – ma jasną wizję przyszłości i potrafi ją komunikować, inspirując innych do działania w jej kierunku.Umiejętności organizacyjne – skutecznie zarządza zasobami, czasem i projektami, zapewniając, że cele są osiągane efektywnie.

 

Empatia – rozumie i wyczuwa emocje innych, co pozwala na budowanie silnych, osobistych relacji z członkami zespołu.Umiejętność planowania – tworzy i realizuje szczegółowe plany działania, które prowadzą do osiągnięcia określonych celów.

 

Zdolność motywowania i angażowania – potrafi zachęcić zespół do działania i angażowania się w wspólne cele, nawet w trudnych czasach.Zarządzanie zadaniami i delegowanie – efektywnie przydziela zadania i odpowiedzialności, zapewniając, że praca jest wykonana.

 

Spójność – postępuje etycznie i jest wzorem do naśladowania w kwestiach moralnych i profesjonalnych.Kompetencje techniczne i fachowa wiedza – posiada wiedzę specjalistyczną i umiejętności niezbędne do zarządzania w swojej dziedzinie.

 

 

W praktyce, wiele osób łączy obie te role, wykazując zarówno cechy lidera, jak i menedżera, w zależności od sytuacji i potrzeb organizacji. Idealnie, w efektywnej organizacji, potrzebna jest równowaga między silnym liderstwem a solidnym zarządzaniem. Dzieję się tak, aby osiągnąć sukces i zrównoważony rozwój. Takich właśnie osób często poszukujemy w prowadzonych przez nas projektach rekrutacji.

Wspólne cechy dobrego lidera i dobrego managera

W takim razie przyjrzyjmy się jakie cechy łączą dobrego lidera i dobrego menedżera. Oto niektóre z cech wspólnych dla obu ról:

Umiejętności komunikacyjne

Skuteczna komunikacja jest fundamentem zarówno dla liderów, jak i menedżerów. Obejmuje to jasne przekazywanie informacji, słuchanie i angażowanie się w otwarty dialog.

Umiejętności interpersonalne

Budowanie relacji, zarządzanie konfliktami i utrzymywanie wysokiego morale w zespole są ważne zarówno dla liderów, jak i menedżerów.

Umiejętność rozwiązywania problemów

Zarówno liderzy, jak i menedżerowie muszą być w stanie identyfikować problemy, analizować możliwe rozwiązania i podejmować decyzje w celu ich rozwiązania.

Zdolność do podejmowania decyzji

Decyzyjność jest kluczowa w szybkim i dynamicznym środowisku pracy. Obejmuje to zarówno codzienne decyzje operacyjne, jak i te dotyczące długoterminowej strategii i kierunku.

Elastyczność i adaptacja do zmian

Świat biznesu jest dynamiczny i obie role wymagają zdolności do dostosowywania się do zmieniających się okoliczności oraz elastyczności w podejściu do nowych wyzwań.

Odpowiedzialność i integralność

Zarówno liderzy, jak i menedżerowie muszą wykazywać się wysokim poziomem etyki zawodowej, spójnością i odpowiedzialnością za swoje działania oraz ich wpływ na zespół i organizację.

Zorientowanie na cele

Skupienie na osiąganiu określonych wyników i celów jest wspólne dla obu ról, niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne zadania, czy długoterminową wizję.

Umiejętność motywowania

Motywowanie zespołu do osiągnięcia najlepszych wyników i utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania jest kluczowe zarówno dla menedżerów, jak i liderów.

Zarządzanie sobą w czasie

Efektywne zarządzanie czasem i priorytetami jest niezbędne dla skutecznego lidera i menedżera, umożliwiając im maksymalizację produktywności i efektywności.

Nauka i rozwój

Zaangażowanie w ciągłą naukę i rozwój osobisty oraz promowanie rozwoju wśród członków zespołu jest ważne dla obu ról.

Jak widzimy liderstwo i zarządzanie mają różne akcenty i skupiają się na różnych aspektach przywództwa i zarządzania. Te wspólne cechy są fundamentalne dla efektywnego działania w obu tych rolach. Idealną sytuacją jest, aby nasi managerowie byli również liderami, za którymi podążają pracownicy dobrowolnie.

To czy można być dobrym managerem, nie będąc liderem?

Tak, można być dobrym menedżerem, nie będąc liderem. Bycie menedżerem i liderem, choć jest ze sobą powiązane, koncentrują się na różnych aspektach zarządzania i wpływania na zespoły oraz organizacje.
Oto kilka kluczowych punktów na temat bycia dobrym menedżerem bez konieczności bycia liderem:

Skupienie na zadaniach i procesach

Dobry menedżer może skutecznie zarządzać zadaniami, procesami, projektami i codziennymi operacjami. Zapewnia w ten sposób, że cele organizacji są osiągane efektywnie i terminowo. Skupienie na tych aspektach nie wymaga koniecznie bycia liderem.

Umiejętności organizacyjne

Doskonałe umiejętności organizacyjne, planowanie i zarządzanie czasem są kluczowe dla menedżera. Te umiejętności pozwalają na efektywne zarządzanie zasobami i priorytetami, co jest niezależne od roli lidera.

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Dobrzy menedżerowie są skuteczni w identyfikowaniu problemów, analizowaniu opcji i podejmowaniu decyzji. Ta zdolność do zarządzania kryzysami i wyzwaniami nie zawsze wymaga bycia inspirującym liderem.

Komunikacja i negocjacje

Efektywna komunikacja oraz umiejętności negocjacyjne są niezbędne dla menedżerów w codziennym zarządzaniu zespołem, klientami i partnerami. Można być doskonałym w tych obszarach, nie odgrywając roli lidera.

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie ludźmi obejmuje delegowanie zadań, monitorowanie postępów i zapewnienie informacji zwrotnej. Te działania menedżerskie są fundamentalne i mogą być realizowane bez wyraźnego skupienia na roli lidera, która bardziej dotyczy motywowania i inspirowania.

Adaptacja do zmian

Menedżerowie muszą być w stanie dostosować się do zmieniających się okoliczności i zarządzać zmianą w organizacji. Ta zdolność do adaptacji jest kluczowa, nawet jeśli menedżer nie pełni roli lidera, który kreuje wizję przyszłości.

Budowanie siebie jako lidera może trwać latami, pracując nad sobą i swoimi umiejętnościami dzień po dniu. Menedżerem możemy stać się w jeden dzień – awansując na takie stanowisko. Dlatego awansując na stanowisko kierownicze warto rozwijać zarówno umiejętności managerskie, jak i liderskie.

Wyzwania związane nazewnictwem stanowisk związanych z liderstwem i zarządzaniem

Dotychczas nasz artykuł dotyczył pojęcia lidera na poziomie ogólnym. Tymczasem w wielu firmach pojawiają się stanowiska nazywane liderami na różnym poziomie struktury stanowiskowej. Przyjrzyjmy się poszczególnym nazwom używanym w firmach dotyczących zarządzania i koordynowania pracy.

Nazwy stanowisk takie jak lider, menedżer, kierownik i koordynator mogą wskazywać na różne role i odpowiedzialności w organizacji. Mimo, że w praktyce określenia lider i manager często są używane zamiennie lub nakładają się na siebie. Oto podstawowe różnice między tymi terminami:

Lider

  • Rola: Liderstwo skupia się na wyznaczaniu kierunku, inspirowaniu i motywowaniu ludzi do działania w celu osiągnięcia wspólnych celów. Liderzy często koncentrują się na innowacjach, rozwoju i wprowadzaniu zmian.
  • Podstawy władzy: Liderzy wywierają wpływ głównie poprzez charyzmę, wizję, zaufanie i szacunek, którym się cieszą wśród swoich zwolenników, niekoniecznie poprzez formalną władzę.

Menadżer

  • Rola: Menadżerowie koncentrują się na planowaniu, organizowaniu, kierowaniu i kontrolowaniu zasobów (w tym ludzi) w celu osiągnięcia określonych celów organizacji. Ich praca często obejmuje zarządzanie codziennymi operacjami.
  • Podstawy władzy: Menadżerowie często posiadają formalną władzę nad swoimi podwładnymi, wynikającą z zajmowanego stanowiska i struktury organizacyjnej.

Kierownik

  • Rola: Kierownicy, podobnie jak menadżerowie, są odpowiedzialni za nadzorowanie pracy zespołu i zarządzanie działaniami w określonym obszarze lub projekcie. Termin „kierownik” jest często używany wymiennie z „menadżer”. Może to sugerować bardziej bezpośredni nadzór nad pracownikami. W praktyce częściej nazwa menedżer jest bardziej pożądany i poważany niż kierownik, choć językowo jest to synonim.
  • Podstawy władzy: Kierownicy również opierają się na formalnej pozycji w hierarchii organizacyjnej, mając bezpośredni wpływ na działania i oceny pracowników.

Koordynator

  • Rola: Koordynatorzy zajmują się organizowaniem działań i zasobów, zapewniając, że różne elementy projektu lub działania działają razem płynnie i efektywnie. Ich rola jest bardziej skoncentrowana na logistyce i komunikacji między zespołami.
  • Podstawy władzy: Koordynatorzy nie mają formalnej władzy nad członkami zespołu w taki sposób, jak menadżerowie czy kierownicy, ale mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że praca jest wykonana poprzez skuteczną koordynację działań. Najczęściej w praktyce koordynatorzy są na niższym szczeblu niż menedżerowie i kierownicy.

Lider np. zespołu lub zmiany

  • Rola: to rola często w strukturze poniżej szczebla menedżerskiego. Lider koordynuje zadaniowo i procesowo pracą zespołu, wspiera go, jednak nie zarządza personalnie.
  • Podstawy władzy: Liderzy zespołów lub zmiany np. na produkcji mogą podobnie jak koordynatorzy nie będą mieć formalnej, pełnej władzy na członkami zespołu. Prowadzą działania zespołu operacyjnie, często realizują swoją rolę lidera wykonując również działania takie jak każdy pracownik. Często charakteryzują się bogatą wiedzą praktyczną, umiejętnościami oraz doświadczeniem jako pracownik.

 

Każda z tych ról może mieć różne znaczenie w zależności od organizacji i branży. W niektórych przypadkach, osoba może pełnić kilka ról jednocześnie, np. być liderem, inspirując i motywując zespół, a jednocześnie pełnić funkcje menedżerskie, zarządzając zasobami i procesami. Kluczem jest zrozumienie, że choć te role mogą się nakładać, każda z nich ma unikalne aspekty skupiające się na różnych obszarach zarządzania i wpływania na ludzi.

Zrozumienie różnic ról lidera oraz menedżera jest istotne dla funkcjonowania każdej organizacji. Liderzy nadają kierunek i inspirują, natomiast menedżerowie zapewniają strukturę i realizację celów. Choć różnią się podejściem, często efektywni profesjonaliści łączą cechy obu tych ról, przyczyniając się do dynamicznego i harmonijnego rozwoju firm. Kluczowe jest ciągłe doskonalenie osobistych umiejętności lidera i menedżera, niezależnie od posiadanej etykiety. Współczesne zarządzanie wymaga elastyczności i zdolności do zarówno strategicznego myślenia, jak i operacyjnej efektywności. Osiągnięcie równowagi między inspiracją a realizacją, między innowacją a stabilnością, jest esencją prawdziwego przywództwa i zarządzania, które prowadzi do sukcesu i wzrostu całej organizacji.

Jeśli w Twojej organizacji planujesz rekrutację kadry managerskiej skontaktuj się z nami i sprawdzimy czy i w jaki sposób możemy Tobie w tym zakresie pomóc. Zapytaj o wycenę procesu rekrutacji.

 

 

Autor / Adrian Wrociński

Bibliografia

Zobacz także