Budowanie systemów HR

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi w dzisiejszych czasach odgrywa coraz ważniejszą rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Obecnie coraz częściej zarządzanie zasobami ludzkimi pełni rolę strategiczną na równi z innymi, kluczowymi obszarami w działaniu firmy. Aby było to możliwe konieczne jest zbudowanie kompleksowego systemu zarządzania personelem. Nasza firma zajmuje się realizacją kompleksowo usług budowy systemów HR.

W ramach realizacji usługi budowania systemów HR prowadzimy następujące działania:

Budowa systemu motywacyjnego w firmie

Stworzenie skutecznego systemu motywacyjnego jest czynnikiem, który powoduje wzrost wydajności i skuteczności pracowników, a w konsekwencji wzrost zysku firmy.

Budowa ścieżek rozwoju i kariery pracowników

Budowanie swojej własnej kariery zawodowej polega na przechodzeniu przez różne stanowiska w organizacji i w konsekwencji osiąganie swoich osobistych celów. Dla przedsiębiorstwa wdrażanie ścieżki rozwoju związane jest z:

  • określeniem celów firmy,
  • określeniem możliwych kierunków rozwoju,
  • wspieraniem w pokonywaniu kolejnych ścieżek w hierarchii firmy,
  • wspieraniem pracowników w poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności.

Badania satysfakcji z pracy

Wspólne z klientem ustalamy sposób badania satysfakcji z pracy tak, aby uzyskać rzeczywisty obraz zadowolenia pracowników z pracy. Najczęściej realizowane jest to w formie anonimowych ankiet przesyłanych do nas, następnie ankiety są kodowane tak, aby zachować pełną anonimowość wyników. Dodatkowo, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji w firmie, prowadzimy wystandaryzowane wywiad osobisty z każdym z pracowników w pełnej poufności i zaufaniu. Następnie przeprowadzamy analizę ankiet oraz przygotowujemy szczegółowy raport, który jest przedstawiany zarządowi i pracownikom firmy. Dzięki temu, że badanie jest prowadzone przez firmę zewnętrzną wyniki badania dają rzeczywisty obraz klimatu w firmie oraz stanu zadowolenia pracowników w firmie. Często badanie satysfakcji z pracy jest elementem usługi audytu personalnego.
Narzędzia jakimi realizujemy usługi doradztwa personalnego

Badania psychologiczne

Wykonujemy badania psychologiczne zarówno dla pracowników liniowych, jak i kierowników średniego i wyższego szczebla. Pomogą one zdefiniować silne i słabe strony Państwa kadry zawodowej. Pokażą, co Państwa pracowników motywuje, w jaki sposób nimi zarządzać i w jakim kierunku rozwijać ich karierę zawodową.

Assessment Center

Jest to metoda symulacji problemowej wykorzystywana przy procesach rekrutacyjnych i mająca cel selekcyjny. Pokazuje zachowania pracowników w sytuacjach zbliżonych do zawodowych i oceniana jest jako jedna ze skuteczniejszych metod weryfikacji predyspozycji potencjalnych pracowników.

Development Center

Jest to metoda symulacji problemowej w sytuacjach podobnych do zawodowych, ale w odróżnieniu od Assessment Center ma na celu badanie możliwości rozwoju pracowników w konkretnej organizacji, ich ukierunkowania zawodowego. Metoda wykorzystywana jest często przy decyzjach dotyczących awansów zawodowych.